Danh mục: Trả GPLX

thong-bao-gplx-sat-hach-2024

THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 19/06/2024

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Thái xin chúc mừng các học viên đã vượt qua Kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày

Xem thêm
gplx-sat-hach

THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 18/05/2024

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Thái xin chúc mừng các học viên đã vượt qua Kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày

Xem thêm
GPLX

THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 25/04/2024

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Thái xin chúc mừng các học viên đã vượt qua Kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày

Xem thêm
THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 10/04/2024

THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 10/04/2024

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Thái xin chúc mừng các học viên đã vượt qua Kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày

Xem thêm
THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 15/03/2024

THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 15/03/2024

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Thái xin chúc mừng các học viên đã vượt qua Kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày

Xem thêm
THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 29/02/2024

THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 29/02/2024

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Thái xin chúc mừng các học viên đã vượt qua Kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày

Xem thêm
THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 29/01/2024

THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 29/01/2024

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Thái xin chúc mừng các học viên đã vượt qua Kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày

Xem thêm
Thông báo GPLX sát hạch ngày 25/12/2023

THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 25/12/2023

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Thái xin chúc mừng các học viên đã vượt qua Kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày

Xem thêm
Trả GPLX NGÀY 9/12/2023

THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 09/12/2023

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Thái xin chúc mừng các học viên đã vượt qua Kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày

Xem thêm
Thông báo GPLX sát hạch ngày 29/11/2023

THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 29/11/2023

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Thái xin chúc mừng các học viên đã vượt qua Kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày

Xem thêm