Chính sách bảo mật thông tin

 • Home
 • Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích

Chính sách bảo mật thông tin này được ban hành nhằm mục đích:

 • Tuyên bố cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ, bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và các thông tin nhạy cảm được thu thập thông qua các tương tác của khách hàng với trang web.
 • Thông báo cho khách hàng về việc thu thập dữ liệu riêng tư và cách thức mà nó sử dụng.
 • Cung cấp cho khách hàng lựa chọn từ chối thu thập dữ liệu.
 • Cho phép khách hàng truy cập dữ liệu được thu thập hoặc tranh luận về tính chính xác của nó.

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật thông tin này được áp dụng cho tất cả các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi khi truy cập trang web, bao gồm:

 • Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản, đặt hàng, hoặc tham gia các hoạt động trên trang web.
 • Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp khi liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại, hoặc các hình thức khác.
 • Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khi khách hàng sử dụng trang web, bao gồm: địa chỉ IP, cookie, thông tin về trình duyệt, thời gian truy cập, trang web truy cập, v.v.

3. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để:

 • Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ.
 • Cung cấp cho khách hàng các thông tin về sản phẩm và dịch vụ.
 • Liên hệ với khách hàng để giải đáp thắc mắc hoặc xử lý khiếu nại.
 • Cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
 • Thực hiện các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích nêu trên và không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích khác mà không được khách hàng đồng ý.

5. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba sau:

 • Các đối tác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến việc thực hiện đơn hàng, thanh toán, giao hàng, v.v.
 • Các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu pháp lý.

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba nêu trên trong phạm vi thông tin cần thiết và áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

6. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng các biện pháp cần thiết, bao gồm:

 • Sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và thủ tục để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép.
 • Đào tạo nhân viên về các quy định bảo mật thông tin.
 • Thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát định kỳ để đảm bảo tuân thủ các quy định bảo mật thông tin.

7. Quyền của khách hàng

Khách hàng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập: Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về việc chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ, bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Quyền chỉnh sửa: Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa thông tin cá nhân của khách hàng nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền yêu cầu xóa bỏ: Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bỏ thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp sau:
  • Thông tin cá nhân không còn cần thiết cho mục đích mà chúng tôi thu thập.
  • Khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng với chúng tôi.
  • Khách hàng có quyền từ chối cho chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ, bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

8. Liên hệ

Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về chính sách bảo vui lòng liên hệ Hotline 0796300900 để được hỗ trợ.